Rekrutacja w Gminnym Żłobku w Kleszczowie na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja w Gminnym Żłobku w Kleszczowie na rok szkolny 2024/2025

Informacja o wynikach rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka w Kleszczowie na okres od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.

Dyrektor Gminnego Żłobka informuje, iż lista dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok żłobkowy 2024/2025  do naszej placówki została wywieszona na drzwiach wejściowych do Gminnego Żłobka, jak i również na drzwiach wejściowych do administracji.

Komisja Rekrutacyjna ustaliła, co następuje:
do Gminnego Żłobka w Kleszczowie  wpłynęło 32 wnioski rekrutacyjne:
– zakwalifikowano 32 wnioski;
– nie zakwalifikowano  0 wniosków.

Na nowy rok żłobkowy 2024/2025  mamy 33 wolnych miejsc.
Jednocześnie przypominamy iż zgodnie z zasadami rekrutacji na rok 2024/2025, rodzice/prawni opiekunowie dzieci wstępnie zakwalifikowanych muszą złożyć w dniach 5-12.07.2024 r., pisemnie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej placówki.
W dniu 15.07.2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych do Gminnego Żłobka w Kleszczowie.
Dokument jest do pobrania poniżej lub osobiście w sekretariacie Żłobka.

Do pobrania:
Potwierdzenie woli

Dyrektor Gminnego Żłobka
w Kleszczowie

Monika Gawor

Nabór dzieci do Gminnego Żłobka w Kleszczowie odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka”. Można ją pobrać ze strony internetowej www.zlobekkleszczow.pl bądź w sekretariacie żłobka przy ul. Jagodowej 4. Rekrutacja rozpocznie się od 3 czerwca i potrwa do 28 czerwca 2024 r. Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 4 lipca 2024 r. W terminie od 5 do 12 lipca 2024 roku rodzic potwierdza wolę uczęszczania dziecka do żłobka. Rekrutacja zakończy się 15 lipca 2024 r. podaniem do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych. Dzieci korzystające obecnie z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Na kolejny rok szkolny będą przyjęte automatycznie na podstawie złożonej przez rodzica / prawnego opiekuna deklaracji. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w żłobku do 4 roku życia.

Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie gminy Kleszczów. Dzieci spoza gminy będą przyjmowane tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Kleszczów i posiadania wolnych miejsc w placówce.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka zgodnie z ustaloną kolejnością mają:

1) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko;

2) dzieci, których oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracuje zawodowo lub uczy się;

3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają one ze względu na swój stan zdrowia;

4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);

5) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza aktualnie do Żłobka

Do pobrania:

Skip to content