Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna – Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Żłobek w Kleszczowie ul. Jagodowa 4, 97- 410 Kleszczów.
 2. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego w systemie monitoringu, będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest art.108a – Prawo Oświatowe.
 4. Dane osobowe będą przechowywane najdłużej 3 tygodnie od momentu rejestracji w systemie monitoringu wizyjnego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 5. Dane osobowe mogą przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym, w tym agencjom ochrony, policji, prokuraturze, sądom i innym.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, nie naruszając praw osób których dane osobowe znajdują się w tym samym czasie na nagraniach,
  • anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 7. Żłobek nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowaniu.

Klauzula Informacyjna WWW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Żłobek w Kleszczowie, ul Jagodowa 4, 97-410 Kleszczów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku w Kleszczowie jest Pan Marcin Roczek, email: inspektor@skrzynka-rodo.net.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udostępniania strony internetowej, kontaktu i prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą poczty email.
 4. Podstawą przetwarzania Pani\Pana danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona zgoda,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora tj. (prowadzenie korespondencji, archiwizacja, logowanie).
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzamy administratorowi naszej strony internetowej na podstawie umowy powierzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy w celu korespondencji przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, oraz w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązująca w Gminnym Żłobku.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
   2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
   3. żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
   6. wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Skip to content